Valašský golfový klub spol. s r.o. - Homepage

Podmínky klubu

* Prohlašuji, že jsem se důkladně seznámil se Stanovami klubu a případně jinými aktuálními předpisy klubu a zavazuji se je respektovat a dodržovat. 

* Beru na vědomí, že:

- roční členský příspěvek pro daný hrací rok (shodný s rokem kalendářním) je člen povinen uhradit vždy do data splatnosti schváleného valnou hromadou. Toto platí i pro členství zakoupená až v průběhu hracího roku;

- Valašský golfový klub,z.s. zveřejňuje klubové informace na místech obvyklých (www.golf-roznov.cz, klubová nástěnka apod);

- klub není povinen na termín splatnosti dále upozorňovat, nicméně tak každoročně v předstihu činí;

- členství ve Valašském golfovém klubu, z.s. automaticky nezaniká neuhrazením členského příspěvku na další hrací rok, člen je ale povinen nahlásit, pokud v další sezoně nemá zájem členství prodloužit. V případě neuhrazení ročního členského příspěvku ve stanoveném termínu může klub postupovat podle platného znění Stanov.

* Beru na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů, která je uvedena na webových stránkách  klubu ZDE.

 

* Dále vyjadřuji souhlas s níže uvedeným: 

Souhlasím s tím, že Valašský golfový klub, z.s. bude zpracovávat moje osobní údaje: 

a) rodné číslo pro účely evidence ve veřejně nedostupné databázi České golfové federace a klubu

b) pro marketingové účely ( zasílání obchodních sdělení) v rozsahu jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo

Beru na vědomí, že mám právo: 

- mít přístup ke svým osobním údajům ( čl. 16 GDPR)

- požadovat jejich opravu ( čl.16 GDPR)

- na výmaz mých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud budou dány důvody dle č. 17 GDPR

- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR

- na přenositelnost osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR

- podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového úřadu.

Dále beru na vědomí, že mám právo kdykoliv odvolat shora udělený souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování, založená na mém souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Udělený souhlas mohu odvolat prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@golf-roznov.cz či osobně na recepci klubu.

Vyplněním této přihlášky budete současně registrováni do aplikace GolferIS, kterou klub využívá ke správě členské základny. Vaši registraci do této aplikace dokončíme vložením Vašich osobních údajů v minimálním rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a adresa bydliště.